Boodskappe

GRACE OR PERFORM MAN (2)

GRACE OR PERFORM MAN (2)

 1 Cor 15:10 - "But by the grace of God, I am what I am: and his grace which was given to me has not been for nothing; for I did more work than all of them; though not I, but the grace of God which was with me. "

What are the effects when you have received grace from the Father and through the Son?

 A THANKFUL PERSON

Your eyes open up when you realize everything belongs to God. Everything is borrowed for you.

1 Cor 4:7 - "For who made you better than your brother? or what have you that has not been given to you? but if it has been given to you, what cause have you for pride, as if it had not been given to you? "

Your talent and ability comes from God. Your belongings and property belongs to God.

Don't say that you have worked for it. You could have been blind, or even unemployed. A thankful person has privileges, not rights.

A grace person is one who has appreciation towards God for everything is his life. Not only for the spiritual stuff but also for the material things. If you can get up on a Sunday morning and go to church you are 1 out of 10% people in South Africa. The other citizens of out county have some or another lame excuse for not going. If you have a car you are under the 10% of the rich people in the world out of 6 million, who half of them life in hunger.  I ask again, are you aware of the fact that you are under the 10% privileged group?

I read that in Somalia two and a half million people are starving of hunger. They were born the under bad circumstances. A missionary said that when you go to India one of 3 things will happen to you:

Or you get angry

Or you get nauseous

Or you want to cry to see that poor conditions. Parents brake their babies legs to that they can live as disabled children on the streets to beg.

Instead of asking when things goes wrong in your life "Lord, why me" why don't you ask if you see all the riches in your home "Lord, why me"

PRAYER

Lord, I thank You our of the depths of my heart for the abundance things in my life. I deserved nothing of it, after all Lord, it is just You...Amen!!!

GENADE MENS OF PRESTEER MENS? (3)

GENADE MENS OF PRESTEER MENS? (3)

 1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

GENADE VIR ANDER

Selfs vir hulle wat dit nie verdien of waardeer of dankbaar is nie. Omdat ek en jy genade ontvang het (net om daardie rede), spreek ons almal elke dag, elke oomblik vry; sewentig maal sewe keer by voorbaat onvoorwaardelik.

Iemand mag vra: “Hoe op dees aarde kry ‘n mens dit reg?”

Dis slegs moontlik wanneer ‘n mens regtig besef:

 • Ek was God ‘n R100 000 miljoen skuldig. Maar die Here het my dit alles vrygeskeld!
 • Ek was die doodstraf skuldig, maar die Here het my vrygespreek!

Dan loop ‘n mens as’t ware oor en is jy opgeskeep met genade vir ander. Jy wil dit uitstrooi soos saad uit ‘n saaisak: “Genade vir jou my broer! Genade vir jou my suster! Waar kan ek nog genade, barmhartigheid, vryspraak en liefde bewys? Want ek is ander se skuldenaar!”

Die Bybel sê dit in soveel woorde:

 • Rom 1:14 – “Teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense is ek ‘n skuldenaar.”
 • Rom. 13:8 - “Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê;”

Behalwe dat jy genade het vir ander, het jy ook genade vir jouself. Sovele is so hard op hulself en kan hulleself nie vergewe as hulle ‘n fout gemaak het nie. As jy met dit sukkel; besef maar net altyd, God het jou vrygespreek in Chistus, dus moet jy ook vryspreek die wat die Here vrygespreek het, naamlik jouself.

GEBED

Here Jesus, laat die besef van U groot vergifnis oor my lewe my daartoe noop om genade- en vryspraak-ryk te wees, vir ander en ook vir myself. Amen!

WISHES AND DESIRES IN THE LORD

 WISHES AND DESIRES IN THE LORD

Ps. 21:2 – “You have given him his heart's desire, and have not withheld the prayer of his lips.”

Is there a more beautiful promise in the Bible as this? To think that the Creator God who made the whole earth, looks deep into your heart and sees the longing in your heart for something that no one else sees. Things that no one but no one knows about. Things that you can trust no one with.

But it is not all. The desires that you whisper, even that God hears. Yes, the prayers that you have prayed in your secret closet (room), God hears that as well. That God has an interest in our human desires blows my mind.

You and I have prayed in unusual places and even there God heard us. I remember the time that I drove a Kombi from Cape Town to Vredendal. I called God along the way. All the things that bothered me, I discussed with Him. That Sunday a brother came and stand next to me and he prophecy. "I heard you when you called where no one could heard you." And everything I prayed for he repeated word for word.

All the things that you have prayed for when you drove with your truck up the mountain pass, all the things that you have whispered while you were planting seeds in the garden, everything you begged God for while you walked the ox to their camp,  when you took your dog for a walk while talking to God!

Then on one good day the Lord decides that it is your day! When God decides to bless, who can stop Him? Like a courier that comes from afar to deliver us our goods, so does God. He comes to us with all the things that we have asked for, and He come and deliver it to our address.

May your spoiling time dawn soon. Today, if I may choose for you!

MY PRAYER FOR YOU

Heavenly Father, today I pray for all who read this devotional, and who accept it with faith, that You will by Your Grace give them the desire of their hearts and their lips... In Jesus Name I ask... Amen!!!

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (2)

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (2)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

Wat is die gevolge as ‘n mens genade by God in sy Seun Jesus Christus ontvang het?

‘N DANKBARE MENS

Dit maak van jou ‘n dankbare mens. Jou oë gaan oop in die besef, alles is God s’n. Alles is jou geleen.

In 1 Kor. 4:7 word die vraag gestel: “Wat het jy wat jy nie ontvang het nie …?

 • Jou talente kom van God af.
 • Jou vermoeëns kom van God af.
 • Al jou besittings en eiendom kom van die Here af.

Moenie sê: “Ék het daarvoor gewerk!” Jy kon ‘n invalide gewees het. Jy kon gestrem gewees het. Jy kon werkloos gewees het.

‘n Dankbare mense het net voorregte en nie regte nie.

‘n Genade-mens is ‘n mens wat ‘n diepe waardering teenoor die Here ervaar vir alles in Sy lewe. Benewens die geestelike dinge is hy of sy net so dankbaar vir die materiële dinge in sy of haar lewe. As jy kan opstaan op ‘n Sondagoggend en kerk toe gaan is jy 1 van die 10% in S.A. wat die kerk haal op ‘n Sondag. Die ander inwoners van ons land het een of ander swak verskoning of pyn of swak gewoonte of ‘n “iets” of geen begeerte om die Here te gaan dien saam met sy geestelike familie nie. As jy ‘n motor besit is jy ook deel van die wêreld se 10% wat as ryk bestempel word uit ‘n wëreldbevolking van 6 biljoen waarvan die helfte basies in hongersnood leef. Ek vra: Is jy bewus dat jy deel is van  ‘n hoogs bevoorregte en uitsonderlike groepie mense?

Ek lees dat in Somalië twee en ‘n halfmiljoen mense besig is om te sterf aan honger. Lotsgebonde mense wat daar gebore is onder haglike omstandighede. ‘n Sendeling vertel dat as jy in Indië kom, dan gebeur een van drie dinge met jou:

 • Òf jy wil kwaad word.
 • Òf jy wil naar word,
 • Òf jy wil huil oor die toestand wat jy moet aanskou van intense armoede. Waar kindertjies se bene deur die ouers kleintyd gebreek word sodat hulle invalides op straat kan wees om te bedel.

I.p.v. om te vra as iets slegs jou tref: “Hoekom ek?” Hoekom nie ‘n slag vra, as jy kyk na die oorvloed in en om jou lewe: “Here, hoekom ek?”

GEBED

Here, ek dank U uit die diepte van my hart vir vele en oorvloed in en om my lewe. Ek het niks daarvan verdien nie. Na alles is dit maar net U! Amen!

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (1)

GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (1)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

Ek gesels met jou oor twee soorte mense: ‘n Genade-mens en ‘n presteer-mens.

GENADE-MENS

Dis die mens wat ervaar het wat Efe. 2:8, 9 sê:

 • Efe. 2:8 – “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;”
 • Efe. 2:9 – “nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.”

Dis die mens wat vergifnis by God ervaar het en vryspraak van sy sonde.

Maar alvorens hy dit kon beleef het, het hy eers onder die besef van Sy sonde voor God gekom: “Ek is ‘n verlore sondaar. Ek verdien om verlore of hel toe te gaan! Ja, ek ís ook op pad na die verdoemenis!”

Maar dan kom God en Hy red daardie persoon uit genade. Die Here bied hom ‘n vry geskenk aan asof op ‘n skinkbord en al wat die persoon moet doen is om dit net te neem.

Dis die mens wat besef: Alles wat ek het, en alles wat ek is, en alles wat ek ooit sal wees, is maar net die Here se genade. God se onverdiende guns. Soos die bedelaar wat daar by die dorp se poskantoor op die hoek van die straat sit en bedel. Hy kan op niks aanspraak maak nie. Hy’t nie vir iets gewerk nie, maar hy ontvang wat mense daar vir hom ingooi. Hy’t nie betaal nie, maar hy ontvang! Hy het dit nie verdien nie, maar hy ontvang.

Soos ‘n moordenaar wat ter dood veroordeel is. Maar dan kom die staatshoof van die land op ‘n goeie dag en begenadig hom en hy ontvang vryspraak en word vrygelaat.

GEBED

Hemelse Vader, maak tog aan my duidelik, so duidelik soos die helder son wat daar buitekant skyn, wat is genade. Wat is U genade vir ‘n sondaar in Christus. Wat is dit om vergifnis en vryspraak te ontvang, op grond van geloof in Christus se kruis dood vir my. Ek bid dit in Jesus se Naam. Amen!

WENSE EN BEGEERTES IN DIE HERE

WENSE EN BEGEERTES IN DIE HERE

Ps. 21:3 – “U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie.”

Is daar ‘n mooier belofte in die hele Bybel as dit? Om te dink die grote God wat die Skepper is van die heelal kyk diep binne in jou hart en hy sien die wens wat jy onhoorbaar vir enige ander mens, sug en begeer. Dinge waarvan geen, maar geen mens ooit sal weet nie. Die goed wat jy met geen mens kan bespreek of kan toevertrou nie.

Maar dis nie al nie; om te dink dat die begeertes wat jy soms fluisterend uitspreek, wat óók nie vir ander se ore bedoel is nie, dit hoor die Here. Ja, die gebede wat jy gebid het in jou binnekamer wat niemand gehoor het nie, het die Here gehoor. Dat die Here in ons menslike begeertes ‘n behae het, gaan my verstand te bowe.

Ek en jy het al op die snaaksste en mees buite gewone plekke gebid en die Here het dit alles gehoor. Ek onthou die keer wat ek met my kombi alleen vanaf Kaapstad, Vredendal toe gery het die Saterdagnamiddag en langs die pad na die Here geroep het. Al die sake wat my gepla het, het ek aan Hom opgedra. Die Sondag kom ‘n broer langs my staan en begin profeteer: “Ek het gehoor wat jy geroep het toe niemand jou gehoor het nie ...” En alles wat ek gebid het in die kombi word woord vir woord net so herhaal!

 • Alles wat jy gebid het, toe jy met die vragmotor teen die bergpas uit gekruie het.
 • Al die goed wat jy geprewel het toe jy die saadjies in die tuin gesaai het.
 • Elke dingetjie wat jy smekend voor Hom genoem het toe jy die koeie kraal toe aangejaag het.
 • Toe jy met die hond gaan stap het en tegelykertyd ook met die Here gepraat het.

Dan op ‘n goeie dag besluit die Here dat jou dag het aangebreek! As God besluit om te seën wie kan keer? Soos die koerierdiens wat vir ons ‘n pakkie van ver kom aflewer, so kom die Here en bederf ons met ál daardie versoeke wat ons tot Hom gerig het en Hy kom lewer dit af by ons adres!

Mag jou bederf tyd spoedig aanbreek! Sommer vandag, as ek vir jou mag kies!

MY GEBED VIR JOU

Hemelse Vader ek bid vandag vir elkeen wat hierdie stukkie lees en dit met geloof aanvaar, dat U vir hulle genadiglik, spoedig sal gee die wens van hul hart en die begeerte van hulle lippe. Amen!

HEALING OF MY HERNIA

HEALING OF MY HERNIA
On the 20 September 2019 I got a hernia. And I was nominated to take part in the South African 10km road-race. I was practicing very hard for the race and that morning after the practice I realized that I got a hernia in my right side during the practice. I had a hernia before so I knew what it was.
 
The previous time I had it, the surgery and the time spent in hospital was bad for me. So I begged the Lord to please save me from another one. I just did not want to go back because the hygiene in the hospital was not good.
 
Others, including me prayed to God for complete healing. It was like a nightmare to me, cause running was part of my life, and now I couldn't run. Strange, I could still ride my bicycle, but I could not run. At that time I learned a lot about hernias. A doctor explained it as follows: A hernia cannot grow back together cause it is two mussels that lies next to each other. They are two mussels that lie next to each other, so they cannot grow back again. Only a operation can attach them again (This is according to the doctor)
 
At a later stage I went to the clinic and a operation date was made.
 
But still my friends and I kept on praying cause I believe that God can do all things and that nothing is impossible for Him. Luke 1:37 - "For there is nothing which God is not able to do."
 
About a week before the operation I discovered that all the discomfort I felt was gone, even when I ran I was gone. Verily I say to you, God did a miracle for me. I have run 6 road-races so far this year, I do a lot of exercise and I feel a hundred present. There is no sigh of the hernia. Isn’t the Lord great!!!
 
Psalm 50 :15 - "Let your voice come up to me in the day of trouble; I will be your Saviour, so that you may give glory to me."
 
Prayer
O Lord, great is Your faithfulness. You still heal today. You have mercy on those who call on You...Amen!!!

VERGEET MY SIEL DAN NOOIT DIE HERE!

VERGEET MY SIEL DAN NOOIT DIE HERE!

As mens, is dit so maklik om die Here te vergeet, veral as dit begin goed gaan. Dit kan met individue en met nasies gebeur. Dit het nie net eeue gelede met die volk Israel gebeur nie, dit gebeur vandag nog.

In Deut. 8 waar die volk Israel deur Moses toegespreek word op die vooraand van hulle intog in Kanaän, word die woord “vergeet” drie keer genoem. Die Here waarsku hulle deur Sy spreekbuis Moses, om nie die Here te vergeet nie:

 • Vers 11 – “Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet ...”
 • Vers 14 – “Dat jy nie die Here jou God vergeet ...”
 • Vers 19 – “Maar as jy nogtans die Here jou God vergeet ...”

As ons verder lees, dan sien ons wat sê die Here sal die gevolge wees wanneer Israel in hul land kom en hulle, hulle God vergeet:

 • Vers 17 – “En jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe.”
 • Dis so aan die orde van die dag, dat mense vergeet dat die Here hulle gebring het waar hulle is. Dat dit die Here is wat hulle gebede verhoor het en hulle aan alles gehelp het wat hulle in die lewe bereik het.
 • Dis baie sleg as ‘n mens jou self op die skouer begin klop en dink dat dit jý is wat so oulik en so wonderlik was wat hoogtes bereik het. Gee God altyd al die eer, en Hy sal jou in oorwinning hou!
 • Vers 19 – “En agter ander gode aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig”
 • In moderne terme: Die Here en die dinge van die Here is later nie meer so belangrik nie. Ander dinge kom in die plek van die Here en Sy dinge. Die dag van die Here is nie meer so belangrik nie. In plaas daarvan dat mense die samekomste onderhou, word dit die sport dag, die uitry dag, die ontspannings dag en ‘n gewone werksdag. Vergete is die Here, wat jou gebring het waar jy is en beskik het wat jy verwerf het. (Toets u eie hart of dit dalk die toestand is waarin jou jouself bevind.)

 

Maar wat sê die Here, hoe kan ons voorkom dat ons vergeet en dat ons wegdrywe van die Here met aaklige gevolge ...?

DINK VOORTDUREND AAN DIE HERE

 • Vers 2 – “En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou ... gelei het.”
 • Vers 18 – “Maar dink aan die Here jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe.”

Doelbewus moet ek en jy ons gedagtes voortdurend op die Here gefokus hou! Dít sal afvalligheid voorkom.

GEBED

Here, naby U wil ek bly! Ek sal my gedagtes op u fokus! Amen.

VANUIT DIE PLAASVERVANGERS BANK

 VANUIT DIE PLAASVERVANGERS BANK

Die dae toe ek nog rugby gespeel het, was dit 15 man aan ‘n kant en geen speler is tydens die verloop van die spel vervang nie. Jy het voluit gespeel vir die volle duur van die wedstryd. As iemand beseer is, is hy ook nie vervang met ‘n ander speler nie. Dikwels moes ‘n span met 14, selfs 13 man vir die volle duur van die spel, sy man staan teen 15 man waar daar geen besering was nie.

Benewens baie ander reëls wat verander het, het ons vandag ook ‘n plaasvervangers bank. Terwyl die aanvanklike 15 tal op die veld dit uitwoed teen die opponente, sit daar nog 7 man en wag om sekere spelers op die veld te vervang. As die afrigter en sy adjudante wat die spel van die kant noukeurig beskou, voel dis tyd om bv. die stut te vervang met ‘n uitgeruste speler, dan is hy deesdae geregtig om dit te doen.

Tog is dit nie ‘n nuwe ding nie. So vroeg as Exod. 14:14 kry ons dit ook in die Bybel. Toe Israel rug teen die muur was met die Rooi See voor hulle en die aankomende magte van Farao agter hulle om hulle uit te delg, sê die Here: “Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees.” “Plaasvervangers bank toe met julle Israeliete, laat Ek, die Here, vir julle die geveg veg!” Wonderlik as ‘n mens jou plek op die plaasvervangers bank kan gaan inneem en jy as blote toeskouer kan aanskou hoe die Lewende God vír jou die geveg wen!

Al die offerandes van die volk in die Ou Testament het heen gewys na ‘n Plaasvervanger. ‘n Dier is geoffer in die plek van die skuldige weens sy sonde teen God. (Heenwysend na die groot Lam van God wat nog moes kom – Joh. 1:29.)

Kyk na hierdie mooi “plaasvervangers bank” verse:

 • 37:5 – “Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;”
 • 16:3 – “Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word.”

Past. George Dillman, het jare gelede getuig van die groot wonderwerke wat God genadiglik deur sy bediening gedoen het: “I was just a spectator, watching what was God doing.”

“Maar groter as alles en heerlik en rein,” was daardie dag toe die Here Jesus as die groot Offerlam van God ons plekke ingeneem het op die kruishout van Golgota. Hy het ons sondelaste en ons siektes op Hom geneem en is in ons plek gestraf (Jes. 53:4-6). Die Bybel sê in Joh. 1:12 dat almal wat Hom aangeneem het, kinders van God kan word; gered kan word en hemel toe gaan!

Die groot vraag wat ek vandag vir jou vra: Het jy Jesus al met dank in geloof aanvaar en Sy plaasvervangings dood jou eie gemaak en Hom omhels as die kosbaarste geskenk van jou hele lewe?

Wat ‘n Vriend het ons in Jesus,

Hy wat in ons plek wil staan ...

TWENTY TWO YEARS (2)

TWENTY TWO YEARS (2)

Gen 45:26 - "And they said to him, Joseph is living, and is ruler over all the land of Egypt. And at this word Jacob was quite overcome, for he had no faith in it."

THE BROTHERS

Don't think that Joseph's brothers had it easy after they sold him. For 22 years they had to live with their conscious. The price they had to pay was much more than the rage they had in their hearts and the jealousy they had towards him, and the envy they had over that jacket that Jacob made especially for Joseph.

Every other day things went wrong they connect it with the fact that they threw Joseph in the pit and the day they sold him. They thought about Joseph’s jacket they stained in blood and that they gave to their father. They had lived in fear for the truth coming out.

Gen 42:21 - "And they said to one another, Truly, we did wrong to our brother, for we saw his grief of mind, and we did not give ear to his prayers; that is why this trouble has come on us."

Gen 42:28 - " And he said to his brothers, My money has been given back: it is in my bag; then their hearts became full of fear, and turning to one another they said, What is this which God has done to us?"

Gen 44:16 - " And Judah said, What are we to say to my lord? How may we put ourselves right in his eyes? God has made clear the sin of your servants: now we are in your hands, we and the man in whose bag your cup was seen."

Remarks

God has a lot of time to soften people’s hearts. In this case 22 years to soften Joseph's brother’s hearts. Do you have loved ones that do not want to serve the Lord? Relax; they are in God's "pressure cooker" to become soft. All you have to do is to keep your eye on the heat by your prayers. What you reap you will sow (Gal 6:7 - " Be not tricked; God is not made sport of: for whatever seed a man puts in, that will he get back as grain.)

The brothers cause sorrow over Joseph and grief towards their dad. And they lived in fear for 22 years for the change of being caught.

PRAYER

Lord, please help me not to be jealous about the good things others have, or it they are better than me. Please keep me from destroying others...Amen!!!

GENESING VAN LIESBREUK

GENESING VAN LIESBREUK

Die 20ste September 2018 doen ek ‘n liesbreuk op. Ek was genomineer om aan die S.A.s se 10 km padwedlope te gaan deelneem. Op daardie stadium was ons die naweek op Langebaan en ek oefen so hard as wat ek kan in voorbereiding. Toe ek by die huis kom, na die oggend oefening, het ek dadelik besef ek het ‘n breuk opgedoen aan my regterkantse sy. Ek het al van tevore ‘n liesbreuk opgedoen en weet presies hoe dit voel.

Die vorige keer se operasie en tyd in die hospitaal was vir my ‘n baie slegte ervaring en ek het die Here gesmeek om my nog so ‘n ervaring te spaar - verpleegsters wat die pille op die vloer laat val en in hulle hande hoes en jou dan kom inspuit ens.

Ek en ander het begin bid vir genesing. Dit was asof in ‘n nagmerrie ... hardloop het so deel van my lewe geword en ewe skielik kon ek nie meer nie. Snaaks hoe jy nog kan fietsry, maar jy kan net nie hardloop nie. In daardie tyd het ek baie geleer oor ‘n liesbreuk. Die medici het dit soos volg aan my verduidelik: ‘n Liesbreuk kan natuurlikgewys nie toegroei nie, want dit is twee spiere wat langs mekaar lê. Dis soos biltong waar ‘n mens die spiere sien wat langs mekaar lê. ‘n Liesbreuk is twee spiere wat losskeur van mekaar en dit kan nie weer aangroei nie. Net ‘n operasie kan dit herstel. (Volgens die dokters.)

Later is ek maar na die kliniek vir ‘n ondersoek en die operasie datum is geskeduleer.

So hou ek en ander aan om te bid, want dit glo ek onwrikbaar dat God kan enigiets doen en geen ding sal by God onmoontlik wees nie (Luk. 1:37).

Min of meer so ‘n week of wat voor die operasie, kom ek agter dat alle ongemak, selfs as ek hardloop, is weg! Voorwaar die Here het ‘n wonderwerk vir my gedoen. Ek het al vanjaar 6 wedlope gedoen; ek doen gereeld sprinte in my oefenprogram, en daar is geen teken van ‘n liesbreuk nie! Is die Here nie goed nie!!!

Ps. 50:15 – “En roep my aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.”

GEBED

O Here, groot is U trou! U genees nog steeds vandag! U ontferm Uself oor hulle wat U aanroep! Amen.

TWEE-EN-TWINTIG JAAR (3)

TWEE-EN-TWINTIG JAAR (3)

Gen. 45:26 – “Toe hulle hom vertel: Josef lewe nog—en dat hy regeerder is in die hele Egipteland—het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie.”

JOSEF

Die 22 jaar wat Josef geskei was van sy bekende omgewing; sy vader en moeder, sy broers en die grond waar hy groot geword het, moes vir hom baie pynlik gewees het.

Die episode in Potifar se huishouding het hom laat kennismaak met die harde werklikheid van die lewe. Dank God hy het daardie toets geslaag. Vele sou dit nie slaag nie.

Hy sit vir 11 jaar in die gevangenis en dan moes hy nog twee jaar wag, omdat die hoofman van die skinkers van hom vergeet het (Gen. 40:23). Josef sou verseker ook sy eie lewe in oënskou geneem het en gedink het oor sy eie foute en onvolwasse optredes.

 • As hy nie gaan klik het oor sy broers by sy vader Jakob nie, sou hulle hom nie so gehaat het nie (Gen. 37:2).
 • Hy moes liewer nie sy drome vir die broers vertel het nie. Dis net lewens werklikhede; die oomblik dat ‘n mens oor jouself en veral jou prestasies praat, het jy ‘n klomp wat jaloers is. Niemand kan bekostig dat ander onnodig jaloers is op jou nie.
 • Daardie langrok met moue as geskenk aan hom alleen, was ‘n fout van sy vader. Na 13 jaar in die tronk sou hy besef; hy moes dit liewer nie aanvaar het, indien nie al die ander broers dieselfde geskenk kon kry nie.

OPMERKINGS:

 • Weereens týd  en drúk – God gebruik tyd en druk om mense se karakter te heilig en mooi te maak. Ps. 105:18,19 – “Hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in die ysters gekom, tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die HERE hom beproef verklaar het.”
 • Daar was geen ander manier dat al die stryd van 22 jaar vir Jakob, die broers en Josef gespaar kon wees nie.
 • Alles werk mede ten goede vir die wat God lief het (Rom. 8:28).
 • Sien die groter prentjie en staar jou nie vas teen die detail nie (Gen. 45:5): “Want om lewens te behou, het God my voor julle uit gestuur.”
 • Jou persoonlike saak is altyd ondergeskik aan die groter doel.
 • God kan jou, as jy geestelik op die regte plek gekom het, in een oomblik verhef (Ps. 105:21): “Hy (Farao) het hom aangestel as heer oor sy huis en as heerser oor al sy goed.” ... en jou drome waar maak!

Gebed:

Here, U is die wonderlikste God. Alwys en volmaak in U planne. Ek buig my hart voor U! Amen!

TWEE-EN-TWINTIG JAAR (2)

TWEE-EN-TWINTIG JAAR (2)

Gen. 45:26 – “Toe hulle hom vertel: Josef lewe nog—en dat hy regeerder is in die hele Egipteland—het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie.”

DIE BROERS

Moenie dink Josef se broers het dit maklik gehad nadat hulle vir Josef as slaaf op die kamele van die Midianitiese koopmans oor die rantjie sien verdwyn het nie. Hulle het vir 22 jaar gewroeg om met hulle gewetes saam te leef. Die prys wat hulle vir hulle liefdelose daad moes betaal, was op die ou end baie erger as om uiting te gee aan hulle gevoel om hom te laat boet vir die stories wat hy by hulle vader Jakob aangedra het en die jaloesie oor sy “lang rok met moue”  (Gen. 37:3) wat sy vader vir Josef alleen laat maak het en sy drome.

Telkemale as dinge daarna met hulle verkeerd geloop het, het hulle dit gekoppel aan die dag wat hulle vir Josef gebind het, in die put gegooi het, hom later as slaaf verkoop het en hulle vader bedrieg het met die geskeurde rok van Josef vol bloed. Hulle was óór sensitief en het letterlik in vrees geleef:

 • Gen. 42:21 – “Toe sê hulle vir mekaar: Voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie—daarom kom hierdie benoudheid oor ons.”
 • Gen. 42:28 – “Toe het hulle hart hul begewe, en hulle draai verskrik na mekaar toe en sê: Wat het God ons nou aangedoen?”
 • Gen. 44:16 – “God het die ongeregtigheid van u dienaars uitgevind. Kyk, ons is my heer se slawe, ons sowel as hy by wie die beker gevind is.”

OPMERKINGS:

 • God het baie tyd om mense se harte sag te maak – in dié geval, 22 jaar om die broers se harte te snoei en te skoei. Mag ek sê; God sit mense met harde harte wat nie wil luister in die “drukkoker” dat hulle kan sag word vir die evangelie. Het jy geliefdes wat nie die Here wil dien nie? Ontspan, hulle is in God se “drukkoker” besig om sag gemaak te word d.m.v. druk en tyd. Al wat jy moet doen is om die temperatuur op te hou met jou gebede vir hulle.
 • Wat jy saai, gaan jy maai (Gal. 6:7) is ‘n Bybelse waarheid en beginsel wat werk van die vroegste tye. Die broers het Josef leed aangedoen en vir Jakob die uiterste verdriet. Hulle sou ook boet – die vrees om uitgevind te word, het hulle soos hul eie skaduwee agtervolg vir 22 jaar.

GEBED

Here, mag ek tog nie jaloers wees op ander wat beter as ek presteer nie. Weerhou my van ‘n vergeldingsdrag. Amen.

TWEE-EN-TWINTIG JAAR (1)

TWEE-EN-TWINTIG JAAR (1)

Gen. 45:26 – “Toe hulle hom vertel: Josef lewe nog—en dat hy regeerder is in die hele Egipteland—het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie.”

JAKOB

Sal enigiemand ooit weet wat het in die hart en gedagtes van Jakob vir 22 jaar omgegaan vandat hy die kleed van Josef wat verskeur was gesien het tot die dag dat hy die nuus verneem het dat sy seun leef as onderkoning in Egipteland? Dink aan:

 • Die onopgeloste vrae in sy hart.
 • Die kringloop van gedagtes wat hulleself oor en oor herhaal het.
 • Die emosionele pyn;
 • Die verdriet, hartseer en verlange na Josef, sy lieflingseun (Gen. 37:3).
 • Tot selfs sy vertwyfeling in God se beskerming na dié voorval ...

Twee-en-twintig jaar is ‘n lang tyd om te loop en top met gedagtes wat nie tot rus kan kom nie. Ek onthou ‘n vrou wat ek destyds beraad het, wat nooit berusting kon kry nadat haar seun ook net spoorloos verdwyn het. Hy het saam met ‘n vriendin gaan swem by die see en hulle het op hul handdoeke op die sand in die son gelê. Die dame het ingesluimer en toe sy later wakker word, was die jongman net weg ... tot vandag toe ... Daar is nooit ‘n liggaam of ‘n kledingstuk iewers gevind nie. Wat presies gebeur het, weet niemand nie. Daar is baie bespiegel en gewonder. As hulle maar liefs die lyk van die seun kon vind, sou die moeder berusting kon vind. Sy het bly hoop: “My seun gaan op ‘n dag nog uitkom ...”

OPMERKINGS:

 • Die lewe is dikwels baie wreed en selfs God se kinders is dit nie gespaar nie.
 • Deur ander se toedoen, moet onskuldiges soms ly. In hierdie geval het die jaloersheid en die hardheid van hart van die broers van Josef gemaak dat Jakob vir 22 jaar ongekende verdriet moes beleef.
 • Maar op die ou end kom God en vergoed vir Jakob vir die jare van hartseer. Gen. 48:11 – “En Israel sê vir Josef: Ek het geen gedagte gehad om jou aangesig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien.” Efe. 3:20 – En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink.”

GEBED

Here, bewaar my van ander se liefdelose dade, maar terselfdertyd weerhou my van liefdelose optrede waardeur ander kan ly. Amen!

DIE GRAS VAL

DIE GRAS VAL

Vanaf die 13de September hoor elke nag die huidjiehu. Dis so ‘n kenmerkende skree geluidjie van ‘n sprinkaanagtige insek. My pa wat my opgelei het in die veldskoolkuns het gesê: “As die huidjiehu skree, beteken dit die gras en die veld begin te val.” D.w.s. die lente het sy toppunt bereik en is besig om oor te gaan in die somer. Die groen gras gaan nou sy kleur begin verloor en ligbruin verkleur. Die veldblomme van die seisoen sal verwelk en doodgaan.

Daar is so ‘n tikkie ontevredenheid wat in ‘n mens opkom – moet die lente dan nou regtig verdwyn en vervang word ....? Maar dis die lewe. Seisoene kom en seisoene gaan. Die Bybel het ook mooi beskrywings van dit:

 • Ps. 103:15 – “Die mens—soos die gras is sy dae; soos ‘n blom van die veld, so bloei hy.”
 • Ps. 103:16 – “As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie.”
 • 1 Pet. 1:24 – “Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,”

Die Skrif herinner ons dat ook die mens loop dieselfde pad as die gras en die blomme. Ons is ook net vir ‘n seisoen hier op aarde in ons huidige formaat.

Ps. 90:10 gee ons ‘n indikasie van hoe lank is die seisoen op aarde: Die dae van ons jare—daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar.”

D.w.s. as ons 70 jaar neem as die leeftyd van ‘n gemiddelde persoon, dan is 35 die helfte. Dan moet ons sê dat die geestelike huidjiehu begin vir ons skree op ouderdom 35. Diegene onder 35 is nog in hulle lente tyd; die tyd van die aanvallige blom waar hulle bloei.

Maar vir diegene bokant 35 het die huidjiehu die boodskap kom bring: Jy het jou piek bereik, jy is besig om af te neem in krag. Besef dat jou aardse tentwoning nie vir ewig gaan bestaan nie. Die grootste boodskap is dit wat ons lees in Amos 4:12 – “Maak jou klaar om jou God te ontmoet!”

Vir diegene wat vasklou aan die stoflike en die tydelike hier op aarde is dit nie so ‘n goeie boodskap nie, maar vir hulle wat uitsien na die hiernamaals saam met die Here, kom dit as ‘n herinnering: Die beste lê vir ons voor!

GEBED

Here, U praat met my. Alles op aarde is net tydelik. Daarom wil ek my gedagtes rig op dit wat daarbo is, waar Christus is. Here, ek maak hierdie verklaring: Vir my is die lewe Christus en daarom die sterwe wins. Ek prys U vir die beste en mooiste wat vir my wag! Amen!

SY LAASTE OOMBLIKKE

SY LAASTE OOMBLIKKE

(Japie Mulder)

Dit is verstommend hoe mense in moeilike omstandighede soms bo hul vermoë kan optree. Dis wonderlik dat juis "bomenslike" omstandighede soms die beste uit iemand kan haal. En as so 'n persoon dan vereer word vir so 'n heldedaad, is hul antwoord gewoonlik: "Ek sien my self nie as 'n held nie - ek het maar net gedoen wat ek moes doen." Sulke optrede van mense is een mooi verskynsel in ons stukkende wêreld.

Ek het jare gelede gehoor van die boer van Hoopstad-omgewing - Andries Naudé. Hy was wat ek noem 'n "goed-gelowige, bloedgewaste, Geesgevulde aan-die-brand-vir-Jesus" Christen. Hy, sy vrou en nog een of twee ander persone was een Saterdag, terwyl hulle op pad was na 'n troue in Pretoria, tussen Johannesburg en Pretoria in 'n motorongeluk betrokke. Die ander passasiers is met motors hospitaal toe geneem, maar hy was so erg beseer dat hy vir 'n ambulans moes wag. 'n Verkeersman het by hom gewag, terwyl hy langs die motor op die grond gelê het. Hy het nie lank gelewe nie, toe sterf hy - MAAR voordat hy gesterf het, in die laaste minute van sy lewe, het hy eers met die verkeersman oor die Here, die ewigheid en sy geestelike toestand begin praat en voordat hy gesterf het, het hy saam met die verkeersman gebid en hom na die Here toe gelei.

Die Titanic het in die nag van 14 April 1912 van Engeland af op pad na die VSA, teen 'n ysberg gebots en dadelik begin sink. Daar was onder andere 'n Christen ook op die skip. Terwyl die mense in die ysige water spartel om te oorleef, het hy vir 'n man naby hom in die water geskreeu: "Is jy gered?"

"Nee!" het die man geskreeu. "Hoe word 'n mens gered?"

En die Christen het geantwoord: "As jy hier oorleef, kry 'n Bybel, gaan na Jesaja 53:6, gaan in by die eerste "almal" en gaan uit by die tweede "almal" en as jy dit glo, sal jy gered word.
Daarna het die Christen onder die water verdwyn. [Altesaam 1523 mense het dié nag verdrink.]
Die ander man is die volgende dag saam met ander mense deur 'n boot gered en hy is terug Ierland toe. Daar aangekom, het hy dadelik 'n Bybel gekry en Jesaja 53:6 gelees: "Ons het ALMAL gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons ALMAL op Hom laat neerkom."
Die man het sy sonde bely, die Here Jesus aangeneem en hy is gered. Hy het daarna gesê: "Ek weet nie hoeveel mense daardie man na die Here Jesus toe gelei het nie, maar ek was sy heel laaste een voordat hy gesterf het en hemel toe is."

GEBED

Here sit daardie passie vir siele en die vrymoedigheid om met mense te praat oor redding, ook in my hart! Amen.

PROTEST ACTION AND THE CHILD OF GOD (2)

PROTEST ACTION AND THE CHILD OF GOD (2)

Where do you and I stand as children of God when it comes to protest action? Although we do not get the word protest action in the Bible, there is guidelines that we can follow to guide us.

 1. Life In Simplicity And Not In Competition

(Read 1 Tim 6:6-10)

1 Tim 6:8 - "But if we have food and a roof over us, let that be enough."

I prefer to live a life of simplicity.  The "prosperity" gospel came from America, and a lot of people followed it, but I think that living extravagantly does not suite the above verse.

Verse 9 warns us that if you want to be rich you will come in temptation and you will fall in the traps of that. God has no problem that His children are rich, but let you and I not chase it. Don't let greed rule your life.

Rom 12:16 - " Be in harmony with one another. Do not have a high opinion of yourselves, but be in agreement with common people. Do not give yourselves an air of wisdom." The Bible also says that you must not try to be better than the others. The problem with our lands people is that if your neighbour drives a new car you want one better, and if your neighbour’s wife have the most modern cloths, you want better.

As child of God you and I must not be like that. You don't have to do what your neighbour do, and you don't have to wear what they wear, and you don't have to go on a overseas trip because they do. If we would live the right way there would be much more satisfaction and we would get through with our salaries.

What do we say to the poor people in our land, those who lives under the bread line? There is not quick answers, but still it does not give those who have less to steal and destroy form those who do have. To burn down schools will not help, cause it will just make your government poor and you are looking up to them for help! Honourable and hardworking people will walk with us an extra mile that those who destroy and make our country poor.

PRAYER

Lord, only You can safe us in this land. We want to say what one of the kings of Judah said: "We do not know what we must do, but our eyes is on You oh Lord... Amen!!!

PROTEST ACTION AND THE CHILD OF GOD (1)

PROTEST ACTION AND THE CHILD OF GOD (1)

Hardly a day goes by that one do not hear about protests and marches in our cities. Highways are blocked with burning tires and cars are stoned. Sometimes it gets so bad that schools and municipalities are burned down. And millions in money is lost. Even people’s lives are at risk.

One can be easily being moved emotionally when it gets close to you. One’s logical thinking are dominated. When something is out of balance one must see the red lights. So how must we as believers in Christ act in such circumstances? There is only one way and it's through the Word of God.

3 PRINCIPLES WE GET IN THE WORD:

 1. God Will Take Care Of Us

Heb. 13:5 - "Be free from the love of money and pleased with the things which you have; for he himself has said, I will be with you at all times."

The disbeliever does not have this truth in his life. They do not trust God so they will find anything or anyone to help them.

When the people went out into the desert to listen to John talking they asked him what they should do? For every group in their society he said something:

Luke 3:10-14 - "And the people put questions to him, saying, What have we to do?  And he made answer and said to them, He who has two coats, let him give to him who has not even one; and he who has food, let him do the same. Then tax-farmers came to him for baptism and said to him, Master, what have we to do? And he said to them. Do not make an attempt to get more money than the right amount. And men of the army put questions to him, saying, And what have we to do? And he said to them, Do no violent acts to any man, and do not take anything without right, and let your payment be enough for you."

For the soldiers he said - Luke 3:14 - " And men of the army put questions to him, saying, And what have we to do? And he said to them, Do no violent acts to any man, and do not take anything without right, and let your payment be enough for you."

But in our lives it's not that way, on the contrary. Here people kill and torture and burn down places, no feelings for others as long as they get what they want. 

Come let’s say this today:

Psalm 23:1 - "The Lord takes care of me as his sheep; I will not be without any good thing." He is my source because I chose Him as my Lord

Phil 4:19 - " And my God will give you all you have need of from the wealth of his glory in Christ Jesus." He cares for all my needs, soul and body

Hag 2:8 - " The silver is mine and the gold is mine, says the Lord of armies." He takes care of me

Psalm 27:1-2 - "The Lord is my light and my salvation; who is then a cause of fear to me? the Lord is the strength of my life; who is a danger to me? When evil-doers, even my haters, came on me to put an end to me, they were broken and put to shame. Even if an army came against me with its tents, my heart would have no fear: if war was made on me, my faith would not be moved." I will not be afraid

PRAYER

Please keep me from the attitude of violence so that I do not dis-advantage others for my advantage, in Jesus Name... Amen!

PROTESAKSIE EN DIE KIND VAN GOD (3)

PROTESAKSIE EN DIE KIND VAN GOD (3)

T.o.v. ons besinning rondom protesaksie en hoe die kind van God se gesindheid daarteenoor moet wees, hou ek aan jou 3 eenvoudinge beginsels voor:

 1. ONDERWORPENHEID AAN GESAG

Enige mens wat hom nie aan wettige gesag wil onderwerp nie, is buite God se orde.

Rom. 13:1 – “Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,”

Rom. 13:2 – “sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.”

Wanneer ek dan as Christen werknemer voel dat ek nie regverdig besoldig word nie, want ook die Bybel sê dat die arbeider is sy loon werd (Mat. 10:10), sal ek in vrede my saak gaan stel en rondom die onderhandelingstafel die saak besleg. Verseker sal ek nie deelneem aan ‘n toi-toi optog en soos ‘n barbaar te kere gaan nie en in die proses winkelvenster breek en ander se eiendom beskadig nie. Kan u vir Jesus, ons Rolmodel, in so ‘n barbaarse straatoptog sien? Verseker nie!

As ander wil staak en wegbly en tot toi-toi aksies oorgaan, is dit seker hulle demokratiese reg en vryheid van keuse. Maar terselfdertyd pleit ek ook; gun my en ander die vryheid om as Christene:

 • Nie te staak nie.
 • Nie van die werk weg te bly nie.
 • Met my werk as onderwyser, verpleegster, bewaarder of polisieman ens. voort te gaan.

Tog net snaaks hoedat die organiseerders van protesaksies en stakings nie van bo genoemde hou nie. Daaruit moet ‘n mens aflei hulle soek nie vreedsame oplossings nie.

Vir elkeen wat voel dat die staat hulle nog steeds onbillik betaal en behandel na vreedsame onderhandelings, en jy het nie ‘n ander heenkome nie weens beperkte werksgeleenthede; onthou net, God is groter as die staat en Hy weet van alles! Gelowiges werk met geloof en vertroue op God. Anargiste werk met geweld en selfpoging.

As ek en jy die Here gehoorsaam, sal Hý vir ons sorg! 1 Pet. 5:7 – “Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.” Daniël, die Bybelkarakter, het as banneling, nooit gestaak nie. God het hom tot die hoogste posisie verhef en hy het vier konings sien kom en gaan. God het vir hom gesorg en laat triomfeer ten spyte van selfs ‘n komplot teen hom gesmee.

GEBED

Here, ons bid vandag vir vreemdsame oplossings in plaas van geweld. Ons bid vir ‘n plekkie onder die son vir almal in ons land. Amen.

PROTESAKSIES EN DIE KIND VAN GOD (2)

PROTESAKSIES EN DIE KIND VAN GOD (2)

Waar staan ek en jy as kind van God m.b.t. die protes aksies? Terwyl die woorde, protes aksies, nie voorkom in die Bybel nie, is daar beginsels in die Woord wat ons kan toepas om vir ons leiding te gee.

2. LEWE IN EENVOUD EN NIE IN KOMPETISIE NIE

(Lees 1 Tim. 6:6-10)

1Tim. 6:8 – “Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees.”

Ek is ‘n voorstaander van ‘n leefwyse van eenvoud. Die sogenaamde “prosperity” evangelie, is na my mening niks anders as ‘n ding wat vanuit ‘n Amerikaanse grootdoenerige kultuur oorgewaai het en lekker op die oor klink en baie het dit aangegryp omdat dit hulle pas. Buite konteks en perspektief kan enigiets beweer word, maar die oorgrote meerderheid van lering vanuit die Woord, is ‘n leefwyse van eenvoud en vergenoegdheid met my omstandighede. Die gejaag na oordadige blink, uitspattighede, oordaad en swier, pas net nie in by bogenoemde en ander teksgedeeltes nie.

Vers 9 waarsku: “Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang.” God het geen probleem om Sy kinders ryk te maak nie. Maar laat ek en jy dit nie najaag nie – laat geldgierigheid nie oor ons heers nie.

Rom. 12:16 – “Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige.”

Die Boodskap Vertaling: “Moenie beter as ander mense probeer wees nie.”

Dis die probleem met ons land se mense en selfs Christene: Die oë is op die buurman se blink motor en modieuse klere en nou móét ek en jy ook soos die “Jones’s” ry en lyk.

As kind van God leef ek nie soos die wêreld nie.

 • Ek hoef nie elke jaar ‘n nuwe pak klere te dra nie omdat buurman so doen nie.
 • Of ‘n nuwe motor te ry nie.
 • Ek hoef nie elke jaar op ‘n duur oorsese reis te gaan nie.
 • Die duurste en nuutste selfoon te besit nie.

As ons land se mense in eenvoud leef en hulle oë afhaal van ander mense, sal daar baie meer tevredenheid wees en sal mense baie verder met hulle salarisse kom.

Maar wat sê ons vir mense in ons land wat baie arm is en onder die broodlyn leef? Daar is nie kits antwoorde nie, maar dit gee my as ek arm is, nie die reg om ander wat wel uitgestyg het in die lewe en baie besit, se goed te gaan vernietig, net omdat ek nie het nie. Om skole en noodsaaklike geboue af te brand, gaan my nie in ‘n beter posisie plaas nie. Ek sal daardeur net die staat verarm na wie ek opkyk vir hulp. Eerbare en harde werk sal my verder neem as protes aksies wat ‘n gebied in chaos laat met miljoene as skade!

GEBED

Here, net U kan ons red in hierdie land. Ons wil sê soos een van die konings van Juda gesê het: ”Ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U.” Amen.

Sin And God's Knowledge

Sin And God's Knowledge

Question

If the Lord knows what is going to happen in the future, He would also have known that the day He made Adam, that Adam would disappoint Him. When God told him not to eat of the fruit, God knew he would? God also know that when He created people that they are destined for hell? It's like He create a person for hell ... it can't be true!!!

My Answer

The Lord is omnipotent, omniscient and omnipresent. God cannot be surprised, nor can He be catch off guard. Meaning God was not surprised by Fall of sin. He must of known it, and He already had His savings plan in place. We read about this in the Bible.

Psalm 2:7 - "I will make clear the Lord's decision: he has said to me, You are my son, this day have I given you being."

Psalm 2:8 - "Make your request to me, and I will give you the nations for your heritage, and the farthest limits of the earth will be under your hand."

Because God is omniscient He has what we call foreknowledge - meaning that He stood before the whole creation seeing the history, the present and the future. He knows about every body’s decision that is for Jesus or against Him. But His foreknowledge does not influence people to be for or against Jesus. No people must make their own choices.

Josiah gave the Israelite's a choice in Josiah 24:15 - " And if it seems evil to you to be the servants of the Lord, make the decision this day whose servants you will be: of the gods whose servants your fathers were across the River, or of the gods of the Amorites in whose land you are living: but I and my house will be the servants of the Lord."

1 Kings 18:21 - "And Elijah came near to all the people and said, How long will you go on balancing between two opinions? If the Lord is God, then give worship to him; but if Baal, give worship to him. And the people said not a word in answer."

The Spirit of the Lord helps us to accept the Good News of Jesus atoning death. John 16:8 - "And he, when he comes, will make the world conscious of sin, and of righteousness, and of being judged" So the person that do not choose Jesus, sets himself against God. So he chooses to be lost forever.

Prayer

Lord, You have loved the world so much that You send Jesus, to die for the fallen people. May Your Holy Spirit continue to help people to go to the Cross and to take Jesus as their Saviour. It is the only way for salvation... Amen

PROTES AKSIE EN DIE KIND VAN GOD (1)

PROTES AKSIE EN DIE KIND VAN GOD (1)

Daar is weinig ‘n dag dat wanneer ek nuus hoor, daar nie vermeld word dat daar een of ander protes optog of aksie in die land is nie. Hoofpaaie word geblokkeer met brandende bande en motors word met klippe bestook. Dit gaan soms so erg dat skole en munisipale kantore afgebrand word en wat koste betref, in die miljoene gaan draai. Mense se lewens word bedreig!

‘n Mens kan so maklik emosioneel meegesleur word deur dit wat jou intens raak. Soveel so dat ‘n mens se logiese denke daardeur oorheers word. Sodra iets uit balans is, moet ons rooi ligte sien flikker. Dus ten opsigte van hoe ons as gelowiges protesoptogte moet beoordeel, is daar net een plek om te gaan soek vir waarheid en my gesindheid, nl. die Woord van God.

DRIE BEGINSELS UIT DIE WOORD:

1. GOD SORG

Heb. 13:5 – “Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.”

Die ongelowige het nie hierdie gewaarborgde verklaring van die Here oor sy lewe nie. Hy vertrou nie op die Here nie, daarom wend hy hom tot enige middel om sy doel te bereik.

Toe die skares uitgegaan het om na Johannes die doper in die woestyn te luister, het hulle hom gevra wat hulle te doen staan. Vir elke groep uit die destydse samelewing het hy ‘n voorskrif gehad (Luk. 3:10-14). Vir die soldate het Hy o.a. geantwoord (Luk. 3:14): “Julle moet niemand geweld aandoen nie of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy.” In skrille kontras met wat ons sien en hoor wanneer sommige stakers nie hulle sin kry nie. Hulle gee nie om, hoe hulle ander benadeel en ander se eiendom beskadig nie, solank hulle teen wil en dank net hulle sin kry.

Kom ons verklaar dit vandag:

 • God is my bron, want ek het Hom gekies as die Here van my lewe (Ps. 23:1).
 • Hy voorsien in al my behoeftes, na gees siel en liggaam (Fil. 4:19).
 • Hy sorg vir my en Sy voorraad is onbeperk vir ewig (Hag. 2:8)!
 • Ek sal nie vrees nie (Ps. 27:1-3)!

GEBED

Here, bewaar my van ‘n gesindheid wat uitloop op geweldpleging waar ander benadeel word sodat ek bevoordeel kan word. Amen.

SONDEVAL EN GOD SE VOORKENNIS

SONDEVAL EN GOD SE VOORKENNIS

VRAAG:

As die Here dan ook alles weet wat in die verre toekoms gaan gebeur, sou die Here ook die dag toe hy vir Adam gemaak het, geweet het dat Adam Hom gaan teleurstel. Toe Hy gesê het moenie van die vrug eet nie, het Hy dan geweet hulle gaan dit eet? Die Here weet dan ook elke dag as Hy 'n sondaar skape, dat hulle voorland die hel sal wees ... So asof Hy 'n persoon skape om hel toe gaan ... dit kan mos nie wees nie!!!

MY ANTWOORD:

Die Here is almagtig, alwetend en alomteenwoordig. God kan nie verras of onkant gevang word deur enigiets nie. Dus, was die Here nie verras deur die sondeval nie. Hy moes dit geweet het en het reeds sy reddingsplan in plek gehad. Ons lees iets daarvan in:

Ps. 2:7 – “Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.”

Ps. 2:8 – “Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.”

Omdat God alwetend is, het Hy wat ons noem, voorkennis. D.w.s Hy staan aan die begin van die skepping en kyk dwarsdeur die ganse geskiedenis / toekoms gebeure tot aan die einde. Hy weet van elkeen se besluit vír Jesus of selfs téén Jesus.

Maar Sy voorkennis beïnvloed nie die mens as individu se keuse vír of téén Christus nie. Dit het niks te make met die mens wat self ‘n keuse moet uitoefen nie. Nee, die mens het ‘n vrye keuse en hy kies self of hy die kruisboodskap sal aanneem of verwerp.

 • Josia het die volk van Israel voor ‘n keuse gestel: Jos 24:15 – “Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: ... maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.”
 • Elia het ‘n soortgelyk keuse aan die volk gestel: 1Kon. 18:21 – “Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die HERE God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na! Maar die volk het hom niks geantwoord nie.”

Die Here se Gees help die mens daarin om die goeie nuus van Jesus se koms en versoeningsdood aan te neem (Joh. 16:8). Dus, die persoon wat dit nie kies nie sit homself as’t ware teë vir God se groot liefdesaanbod in Christus. Hy of sy kies dus self om verlore te gaan.

GEBED

Here, U het die wêreld so lief gehad dat U vir Jesus gestuur het, om in die gevalle mens se plek te kom sterf. Mag U deur die Heilige Gees werking voortgaan om elke mens te oortuig om te kom na die kruis en U Seun aan te neem as die enigste weg tot redding. Amen.

A MAN WITH THE NAME PAUL (6)

A MAN WITH THE NAME PAUL (6)

His Humbleness

Dr Andrew Murray said: "Humility is the beauty of holiness. If you are humble you have everything" 

The attitude: I do not have to be seen, nor heard, nor does anyone have to know what I do. Koos du Plessis wrote. "What I am is just grace, what I have is only borrowed"

Phil 4:13 - "I am able to do all things through him who gives me strength."

Let us have a closer look to the man called Paul's heart. I told you in the beginning that Paul was certainly the one man that lived the closest to Jesus after His crucifixion.

Here is a few verses that he talks about himself -

* 1 Cor 15:8,9 - "And last of all, as by one whose birth was out of the right time, he was seen by me. For I am the least of the Apostles, having no right to be named an Apostle, because of my cruel attacks on the church of God."

(read it again and see his humbleness)

Eph. 3:8 - "To me, who am less than the least of all the saints, was this grace given, so that I might make clear to the Gentiles the good news of the unending wealth of Christ"

Paul was used by God in the New Testament the most. From the time on the Damascus (Acts 9) road to where God used him to do wonders (Acts 15) to where he made the dead alive (Acts 20) and where he wrote to the congregations he said that he could do nothing, it was all God, and all about God. No ware did he try to steal the spotlight, he gave all the Glory to God!

His heart was like the heart of his Master. He says in 1 Cor 11:1 - "So take me for your example, even as I take Christ for mine."

PRAYER

Lord Jesus please help me to be a man like Paul. As a believer I also want to be Your follower... Amen!

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (8)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (8)

(My vriend, Japie Muller, skryf n.a.v. my reeksie oor Paulus)

Dis so interessant om 'n man se lewe so te ontleed. Ek wonder wat hy sou sê as hy dit self kon lees.

En tog was hy ook net mens. Hy wys die gemeentes daarop as hulle nalaat om aan sy behoeftes te dink en vir hom te voorsien nie, maar dan sê hy ook hy soek die vrug in hul lewe - en nie soseer die voorsiening vir homself nie.

Toe Markus hom op een sendingreis teleurstel, wou hy hom nie op ‘n volgende reis saamneem nie.

Hy het ook alleen gekry as sy metgeselle hom verlaat het. Toe hy Rome toe geneem is, skryf Lukas, dat toe hulle buite Rome by die Drie Herberge kom en ander gelowiges daar sien, het hulle God gedank en moed geskep. Jy skep mos net moed as jy moedeloos is.

Hy was ‘n gewone mens, ‘n besondere gewone mens!

Hy ontvang slae bo die maat. Ek meen - hoe voel 39 houe, geslaan oor jou kaal liggaam – op enige plek van jou hakskene af oor jou bene en oor jou lyf tot bo by jou skouers, terwyl jou liggaam uitgerek is sodat dit voel of elke spier skeur. Vyf keer is hy so geslaan tot op daardie stadium toe hy daaroor geskryf het. Hoe is hy nie dalk daarna nog geslaan nie!

Sy hart word week as hy gewaarsku word om nie na Jerusalem te gaan nie, want hy is “gewillig om daar te sterwe vir die naam van die Here Jesus.” Selfs daar toe die skip in die storm beland het, lyk dit nie of hy veel gepla was deur die storm nie.

As jy darem sy geskrifte lees - waarhede waarmee ons soms sukkel om die dieptes daarvan te ontgin - en moeilik vind om dit te preek sodat ons luisteraars dit verstaan. Diepsinnige waarhede en uitsprake waarop na 2000 jaar nog niks verbeter is nie.

Hierdie man wat ‘n vervolger van die gemeente was, ja, van Jesus self, skryf dat hy sy insig deur ‘n openbaring van Jesus Christus ontvang het. Die Here Jesus het self aan hom vertel hoe Hy ”in die nag toe Hy verraai is, brood geneem en dit gebreek het.” Hy was die eerste en ook die enigste wie die Here kon vertrou om die inhoud van die Nuwe Verbond bekend te maak. Ja, “die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is,” het God aan Paulus gegee.

Hy het verstaan om [1] dit wat in God se hart was voor die grondlegging van die wêreld, [2] dit wat God ingeweef het in die lewens van Abraham, Sara, Isak en Jakob en hul tydgenote [3] God se plan vir ons hier en nou en [4] dit wat in God se hart is vir die mens in die dispensasie hierna, van God te ontvang en te bewoord vir lering en inspirasie vir alle geslagte tot aan die einde.

Hoe arm sou ons gewees het sonder sy geskrifte! Wat 'n rykdom is sy geskrifte nie!!
Daar was maar net een Paulus. Jesus se Paulus.

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (7)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (7)

 HY HET DIE WEDLOOP VOLEINDIG

Almal kan heel gemaklik by die wegspringpunt van die jaarlikse Comrades in Durban of Pietermaritzburg tussen die nagenoeg 20 000 atlete aantree. Maar nie al 20 000 maak dit tot by die einde binne die afsny tyd nie.

Nie almal wat begin op die geestelik pad maak klaar nie. Vele sak ongelukkig uit langs die pad. Selfs hulle wat so vurig begin het.

Ek onthou die wedloop waaraan ek deelgeneem het as ‘n onervare padwedloop atleet, wat met ‘n afdraand begin het. Ek het gans te vinnig begin en vir 7 km by die voorstes gehou. Maar toe voel dit ek beswyk! My keel en bors het gebrand asof daar vuur in gemaak word. Toe moes ek die res van die wedloop om bid om dit net tot die einde te maak.

In die 2000 Comrades was Donovan Wright die eerste Suid-Afrikaner oor die eindstreep (4de in die wedloop). So dankbaar was hy, dat hy voor die wenstreep gekniel het en eers gebid het om dankie te sê sonder om hom te steur aan die starende oë van die skare teenwoordig en die op televisie.

Naby aan die einde van Paulus se lewe het hy sy lewe soos volg beskryf:

 • 2 Tim. 4:6 – “Want ek word alreeds as ‘n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby.”
 • 2 Tim. 4:7 – “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.”
 • 2 Tim. 4:8 – “Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.”

Twee van die Engelse Vertalings is pragtig:

 • 2 Tim 4:7 (Message) – “This is the only race worth running. I've run hard right to the finish, believed all the way.”
 • 2 Tim. 4:7 (Good News) – “I have done my best in the race, I have run the full distance, and I have kept the faith.”

Van die mooiste dinge wat oor enige mens se lewe gesê kan word is nl.: “Soos wat hy of sy begin het, so het hulle ook klaar gemaak.”

GEBED

Here Jesus, help my om nie nou swak te raak in die geestelike wedloop nie. Help my om klaar te maak, want dit is aan die einde van die dag wat saak maak. Help my Here om nie net klaar te maak nie, maar om sterk te eindig! Amen!

A MAN WITH THE NAME PAUL (4)

A MAN WITH THE NAME PAUL (4)

His passion to spread the World of God regardless of his situation

What do you and I do if people throw us with stones? After the first stone we start running and if we are a good distance away we scream with a little voice: "I am going to tell my mom"

But not Paul. In Acts 14 while he was busy telling the people about Jesus, they stones him to death and dragged his body out of town where they left him, thinking he was dead. But God woke him up while the other disciples were standing around him. They don't run away for what others can do to them. He went back to the town where it happened. Afterwards he went to another city also telling the people about Jesus.

What do the modern church people do? When they see the first unfriendly face or experience something bad they never put their feet back in the church. Torture never stopped Paul from working for the Lord.

When I was a student I had some torturing. We as first year students had to crawl passed the seniors with our gym pants and everyone gave us a hit on our bums as hard as they can. We could not sit properly for days. This was not bad if you read the story of Paul in 2 Cor 11:24-26 - " Five times the Jews gave me forty blows but one. Three times I was whipped with rods, once I was stoned, three times the ship I was in came to destruction at sea, a night and a day I have been in the water; In frequent travels, in dangers on rivers, in dangers from outlaws, in dangers from my countrymen, in dangers from the Gentiles, in dangers in the town, in dangers in the waste land, in dangers at sea, in dangers among false brothers"

Did he fall back? No. Acts 20:24 - " But I put no value on my life, if only at the end of it I may see the work complete which was given to me by the Lord Jesus, to be a witness of the good news of the grace of God "

PRAYER

Lord, please give me the attitude to keep on telling people about You Word never mind my circumstances...Amen!

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (6)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (6)

SY NEDERIGHEID

Dr Andrew Murry het gesê: “Nederigheid is die sieraad van heiligheid. As jy nederig is, het jy alles.”

Die gesindheid: Ek hoef nie gesien, gehoor, van geweet te word nie. In die Koos du Plessis idioom: “Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is my geleen.”

Ek is niks, het niks, kan niks en weet niks. Maar ín Christus Jesus wat my die krag gee, tot alles in staat (Fil. 4:13)! Die totale vertroue is nie in die self nie maar in Christus!

Kom ons ondersoek die man met die naam Paulus se hart en kyk wat het daarin geleef. Hy van wie ek aan die begin gesê het dat hy seker die naaste aan God geleef het van almal na die kruis van Jesus.

Hier is ‘n paar van sy aanhalings wat hy oor homself sê:

 • 1 Kor. 15:8, 9 – “En laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om ‘n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het.” (Lees dit asb. weer en bepeins die beskeidenheid van hierdie man se hart voor God en mense.)
 • Efe. 3:8 – “Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig,”

Die man wat deur God die meeste gebruik is in die Nuwe Testament, sê hierdie dinge oor homself. Hy besef volkome dat vanaf sy redding op die Damaskus pad (Hand. 9) tot waar hy deur God gebruik is om wonders en tekens te bedien (Hand. 15:12) en dooies op te wek (Hand. 20:9-12) en om aan die gemeentes te skryf, het niks met hom te doen nie. Dis alles en nog maal alles is die Here!!! Daar is nie eens iewers die geringste aanduiding dat hy homself wou verhoog of in ‘n pos indruk nie. Nêrens probeer hy om die kalklig te steel nie. Hy laat val die volle rykdom van eer en van krag altyd net op Christus Jesus!

Sy hart was soos die hart van Sy Heer, want hy sê (1 Kor. 11:1): “Wees my navolgers soos wat ek dit ook van Christus is.”

GEBED

Here Jesus, U kind Paulus steel my hart, want hy is ‘n spieëlbeeld van Uself. As gelowige wil ek so ‘n volgeling van U wees. Amen!

A MAN WITH THE NAME PAUL (3)

A MAN WITH THE NAME PAUL (3)

Phil 1:20,21 - "In the measure of my strong hope and belief that in nothing will I be put to shame, but that without fear, as at all times, so now will Christ have glory in my body, by life or by death.  For to me life is Christ and death is profit."

 At this stage Paul was in prison in Rome. It is between the year 60 and 62 after Jesus. His case was not put in front of the emperor yet, and he doesn’t know what the outcome will be. But it didn't really bother him. If the emperor would decide that he must be beheaded it would also be ok as long as he can glorify Jesus Name, and he knew Jesus would give him the strength. “That Christ with all boldness, as always so also, shall be made great in my body, whether by life or by death" this was what he wanted to do.

Death would have been an easy way out for him, because he knew the Lord and he was saved, so he knew where he would end up. Phil 1:23 - "I am in a hard position between the two, having a desire to go away and be with Christ, which is very much better”

But if the emperor would set him free it would be just another change to praise Jesus Name and to tell everybody about Him.

Take time today to think about the man with the name Paul. Do you have struggles and opposition? Paul's struggles were bigger than yours, but still it did not stop him.  His passion still was to make Jesus Name great among his people.

PRAYER

Lord, please give me the attitude to spread the Word every ware I go in life or in death...Amen!

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (5)

‘N MAN MET DIE NAAM PAULUS (5)

PAULUS WAS ‘N TEVREDE MENS

Weet jy hoe skaars het tevrede mense in ons dag geword? So baie is ontevrede. Hulle behoeftes is so ingewikkeld en niks en niemand kan hulle tevrede kry nie. Wat vandag goed is, is môre nie meer goed genoeg nie. Hulle vind net altyd nuwe behoeftes wat versadig en vervul moet word. Hulle laat my dink aan die lied van jare gelede van die Rolling Stones: I Can Get No Satisfaction.

As jy die waarheid oor jouself wil hoor, het iemand gesê, dan moet jy trou. So vertel mnr. Bertram Friend dat hy hoor eendag sy vrou en ‘n vriendin gesels met mekaar oor hulle mans. Hy kon nie help om te hoor wat hulle sê: “Om my man tevrede te kry, is half onmoontlik. Hy het die mees ingewikkelde behoeftes.”

Daarop antwoord mnr. Friend se vrou: “My man se behoeftes is so eenvoudig. Al wat hy in die oggend begeer, is ‘n bietjie kookwater vir koffie en ‘n ou hoekie waar hy kan gaan bid en Bybel lees.”

Paulus staan tereg voor Festus die goewerneur en voor koning Agrippa. Stel jou voor na soveel ontberinge en komplotte deur die Jode en vir twee jaar in die tronk in Cesarea, moes hy uiterlik nie baie goed vertoon het nie. Uitgeteer en verswak na die liggaam, staan hy en verdedig homself. Maar dan sê hy die volgende (Hand. 26:29): “Ek sou wel God wil bid dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buiten hierdie boeie.” Dis asof sy slegte omstandighede hom nie pla. Dit lyk amper asof die boeie hom ook nie eens hinder nie. Hy het iets wat die goewerneur en die koning nie het nie. Hy ken vir Jesus, wat sy algenoegsaamheid is!

Luister net na hom in sy brief aan die Filippense (Fil.4:11): “Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.” Miljoene rykes met miljoen maal meer aan aardse besittings as wat Paulus ooit gehad het, kan nie saam praat nie!

Hoor hom in 1 Tim. 6:8 – “Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.” Die Living Bible gebruik die woorde: “well satisfied.” D.w.s meer as tevrede! Die meeste mense wat hier lees het meer as voedsel en klere. Nou vra ek: Is jy ‘n “meer as tevrede mense”?

GEBED

Here Jesus, werk deur U Gees daardie tevredenheid en vergenoegd ook in my hart, wat in die hart van Paulus was. Leer my om te waardeer wat ek tans het. Leer my ook dat materiële dinge bring nie versadiging nie. Maar om U te ken is meer as om die wêreld te wen! Om gered te wees, is die grootste fees! Amen!

Publish modules to the "offcanvs" position.