DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (5)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (5)

1 Sam. 13:14 – “Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek;”

VINNIG SY SONDE BELY

Dit was nie net één voortreflike eienskap wat van Dawid ‘n man na God se hart gemaak het nie, maar ‘n hele paar. Nog ‘n eienskap is die feit dat hy so vinnig sy sonde teenoor God bely het toe hy daarmee gekonfronteer is.

Nie soos Saul, sy voorganger, wat altyd ‘n verskoning aangebied het vir sy sonde nie. Nadat hy die offer gebring het wat hom nie toegelaat was nie en Samuel die profeet hom daaroor gekonfronteer het, was sy antwoord (1 Sam. 13:11, 12): Ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af; en toe u nie kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Migmas bymekaarkom, ... daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring.”

Toe die Here vir koning Saul stuur om die Amalekiete te gaan uitroei en hy niemand mag gespaar het nie en tot selfs die diere moes doodmaak en hy dit nie tot op die letter gedoen het nie, het hy ‘n verskoning gehad toe Samuel hom daaroor konfronteer (1Sam. 15:15):  En Saul sê: ... die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die HERE u God te offer; maar die ander het ons met die banvloek getref.”

Ook nie soos Adam en Eva in die Tuin van Edan reg aan die begin nie. Toe die Here vir Adam aanspreek oor sy oortreding het hy die skuld op sy vrou, Eva, gepak en Eva het dit op die slang gepak.

Maar Dawid, met die hart wat die Here behaag het …? Toe Natan, die profeet, hom aanspreek as koning wat hom misgaan het met ‘n ander man se vrou en in die proses om dit toe te smeer, haar man laat vermoor het; toe staan hy naak voor die Here en erken sy sonde rondborstig (2 Sam 12:13): Ek het gesondig teen die HERE!”

Nadat Dawid die volk laat tel het, met die moontlik motief om weer oorlog te maak en sy ryk uit te brei, lees ons die volgende in 2 Sam. 24:10 – “Maar Dawid se gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het, en Dawid het aan die HERE gesê: Ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het; HERE, vergeef dan nou tog die skuld van u kneg, want ek het baie dwaas gehandel.”

In beide gevalle is sy sonde vergewe en het hy nie gesterwe nie.

GEBED

Here, laat ek nie soos Saul verskonings aanbied vir my sonde nie, want dan is daar geen vergifnis nie. Maar laat ek soos Dawid dit reguit erken en bely met berou en daarmee breek. Dan is daar vir my vergifnis. Amen!