DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (4)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (4)

1 Sam. 13:14 – “Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek;”

DIE DOEN VAN GOD SE WIL

2 Sam. 5:25 – “En Dawid het gedoen net soos die HERE hom beveel het.”

In teenstelling met Saul wat telkemale afgewyk het van die opdragte van die Here, het Dawid God se wil gesoek en gedoen. Dawid wou graag ‘n tempel vir God bou. Maar toe die Here hom dit nie toegelaat het nie omdat hy ‘n man van bloed was sodat die Naam van die Here beskerm kon word, was hy tevrede om net die voorbereidings te tref.

 

Hand. 13:22 – “En nadat Hy hom (Saul) afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.”

Die wil van God vir ons eie lewens is baie belangrik veral as ons kyk na die volgende tekste in die Bybel:

  • Mat. 7:21 – “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.”
  • Mat. 7:22 – “Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?”
  • Mat. 7:23 – “En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

Daar is baie verskillende menings oor genoemde verse, maar Dake se kommentaar maak deesdae vir my die meeste sin nl. dat dit na mense verwys wat bloot net “gesê” het. Tot selfs voor die troon sal hulle nog steeds “sê.” D.w.s. hulle sal bloot voorgee hulle het die kragtige dade gedoen.

Ons moet nie voorgee om die wil van God te doen nie. Maar ons moet dit van harte doen. Nie soos vir mense nie maar vir die Here. Efe. 6:6 – “nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen.”

GEBED

Ons wil U wil van harte doen o Here! Dis waarin ons ‘n behae het. U wil, al kos dit ons wat! Amen!