DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (2)

DAWID – ‘N MAN NA GOD SE HART (2)

1 Sam. 13:14 – “Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek;”

SY NEDERIGHEID

Dawid verwys op ‘n stadium van sy lewe na homself as ‘n “dooie hond” en “’n enkele vlooi” (1 Sam. 24:15). Hy noem homself ‘n “patrys” agter wie die koning van Israel op getrek het (1 Sam. 26:20). Hy praat van homself as ‘n arm en geringe man (1 Sam. 18:23).

Dawid dans voor die Here om sy God te prys so wat hy kan toe hy die ark na Jerusalem bring (2 Sam. 6:14). Maar sy vrou Migal wat meer ingestel was op die roem en aansien van die mense, het hom in haar hart verag. Sy het hewig kapsie gemaak teen sy (dis nou volgens haar) onbetaamlike gedra om die Here so te prys in die openbaar. Met opgetrekte neusvleuels spreek sy hom aan dat hy (2 Sam. 6:20): “soos een van die ligsinnige mense hom somaar ontbloot!” Maar Dawid se reaksie was as volg (2 Sam. 6:22): “ek sal nederig wees in my eie oë en met die slavinne van wie jy gepraat het, met hulle sal ek myself eer.” M.a.w. Dawid sê hy ag homself nie te hoog om tussen die gewone mense Sy God te prys nie.

 

In 2 Sam. 7 openbaar die Here aan Dawid dat sy familie se nageslag die konings van Israel sou wees, mits hulle die Here mooi sou dien. Dit roer sy hart dat die Here dié dinge aan hom openbaar dat hy vir die Here sê (2 Sam. 7:18): “Wie is ek, Here HERE, en wat is my huis …?”

In Mat 11:25 sê Jesus wie is dit wat openbaringe van God kry: “Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het.” Die Here openbaar sy heerlikhede aan die nederiges.

Dawid het nie vergeet waar hy vandaan kom nie en Asaf verwys daarna in die 78ste Psalm se 71ste vers: Agter die lammerooie het Hy hom gaan weghaal, om Jakob, sy volk, op te pas en Israel, sy erfdeel.” Nederigheid beteken dat jy besef jy is niks in jouself; dis alles aan God te danke!

Dr. Andrew Murray het in sy boekie, Nederigheid, my hart aangegryp as hy sê dat nederigheid is die sieraad van heiligheid. Hy sê as jy nederigheid het, het jy alles. Soveel jy aan nederigheid het, soveel van die Here het jy. Soveel hoogmoed in jou lewe is, soveel van die duiwel het jy.

Jes. 57:15 – “Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.”

Wie is kandidate vir herlewing? Die nederiges. Moet nooit eer vir jouself oor enigiets neem nie.

GEBED

In nederigheid buig ek my hart voor U en gee U al die eer en al die lof vir dit wat ek bereik het in die lewe! Amen.